Privacybeleid

Privacybeleid

1. Bescherming van persoonsgegevens en privacybeleid
IVF SPAIN ALICANTE S.L.U behoort tot de groep IVF LIFE, samen met de klinieken INSTITUTO VASCO DE FERTILIDAD SLU, met ondernemingsnummer B95575874 en hoofdkantoor te Avda Tolosa, 71-73 Donostia, Gipuzkoa, en PROCREATEC SL, met ondernemingsnummer B85138113 en hoofdkantoor te Calle Manuel de Falla, 6-8, 28036 Madrid, die allen een mede-aansprakelijkheidsovereenkomst inzake het gebruik van persoonsgegevens hebben ondertekend.
De gegevens die worden verzameld via de formulieren voor het verzamelen van gegevens worden door IVF SPAIN ALICANTE S.L.U, of door de andere voortplantingsklinieken die tot de groep IVF LIFE behoren, vertrouwelijk en uitsluitend behandeld voor het beheer van de relatie met onze patiënten, het voldoen aan het verzoek voor informatie, raadpleging en/of inschrijving voor een van de activiteiten, inschrijving voor een nieuwsbrief, en als daar toestemming voor gegeven is, het sturen van informatie of commerciële communicatie en/of om passende zorg te garanderen in de fasen van het zorgproces. Door contact met ons op te nemen, geeft u toestemming voor het verwerken van uw contactgegevens voor de beschreven doeleinden.
Op deze manier zal worden voldaan aan de verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens en de plicht om deze te bewaren en alle nodige maatregelen te nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Om deze reden zal alle informatie over onze klanten niet worden overgedragen aan derden, en tenzij dit uitdrukkelijk wordt gevraagd, zullen geen mededelingen over uw gegevens worden gedaan aan een externe entiteit.
Tevens zal IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. gegevens annuleren, verwijderen en / of blokkeren als blijkt dat deze onjuist, onvolledig of niet langer noodzakelijk zijn of relevant zijn voor hun doel, in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Door op de knop ‘verzenden’ van het overeenkomstige formulier te klikken, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in, dat zijn of haar gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van professionele berichtgeving over diens (aan)vraag per e-mail of ander communicatiemiddel. De gebruiker kan de verleende toestemming echter herroepen en en bezwaar maken tegen het verzenden van dergelijke mededelingen bij elk van de ontvangen berichten of door te verwijzen naar het adres zoals vermeld staat  in clausule 1 van deze juridische mededeling, speciaal opgesteld voor dergelijke doeleinden. Ook zal in elke communicatieuiting uitdrukkelijk worden aangegeven op welke manier bezwaar kan worden gemaakt tegen nieuwe zakelijke berichtgeving.
In de formulieren voor gegevensverzameling zijn de met een sterretje gemerkte velden verplicht om in te vullen. In het geval dat de gebruiker de overeenkomstige gegevens niet verstrekt, kan IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. naar eigen goeddunken de bijbehorende service weigeren.
De gebruiker heeft het recht om bevestiging te krijgen bij de vraag of IVF SPAIN ALICANTE SL al dan niet persoonsgegevens verwerkt die hem of haar betreft. U heeft ook het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, evenals een verzoek tot wijziging van onjuiste gegevens in te dienen of, in dat geval, om verwijdering van gegevens wanneer, om welke reden dan ook, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de data werden verzameld. Ook kunt u verzoeken om de beschikbare data aan u over te dragen.
In bepaalde omstandigheden kunt u om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken, waarbij wij ze alleen bewaren voor de verwerking of verdediging van bezwaren. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
IVF SPAIN ALICANTE SL zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behoudens dwingende legitieme redenen, of bij verwerking of verdediging van mogelijk bezwaar. Houd u er rekening mee dat u op elk gewenst moment bezwaar kunt maken bij de toezichthoudende autoriteit.
IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. neemt de beveiligingsniveaus aan die vereist zijn door de geldende Europese en nationale wetgeving van Bescherming van Persoonsgegevens. Ondanks bovenstaande maatregelen, is technische beveiliging bij een medium zoals internet niet onaantastbaar en kunnen er datalekken ontstaan als gevolg van frauduleus handelen door derden.
1.1 Minderjarigen
Onze diensten zijn gericht op personen van meerderjarige leeftijd. In het geval dat sommige van onze diensten specifiek gericht zijn op minderjarigen, dan zal IVF SPAIN ALICANTE S.L.U.  toestemming vragen aan ouders of voogden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens of, waar van toepassing, voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens zoals vastgelegd in de huidige wetgeving. Als de Gebruiker minderjarig is, moet deze voorafgaand toestemming hebben van zijn of haar ouders of voogd voordat hij of zij persoonlijke gegevens invult in de webformulieren.