Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Wettelijke informatie en aanvaarding.

De onderhavige bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de service van het Internetportaal (hierna het ‘Portaal’) dat IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. ter beschikking stelt van de Internetgebruikers op de URL https://www.ivf-spain.com. IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. is de eigenaar van de website www.ivf-spain.com

De maatschappelijke zetel van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. is gevestigd te Avda. Ansaldo, 13, 03540 Alicante, met BTW nummer B-54973227

Deze Website is hoofdzakelijk bestemd voor personen die informatie zoeken over Medisch Begeleide Voortplanting en de overeenkomstige behandelingen. De patiënten van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. en de professionele zorgverleners beschikken over een eigen Privé-zone.

De hier voorziene informatie werd opgesteld en wordt regelmatig bijgewerkt door een redactieteam dat is samengesteld uit onze artsen en biologen.

Toegang tot de website is gratis, behalve wat betreft de verbindingskosten via het telecommunicatienetwerk dat wordt voorzien door de provider van de gebruiker. Bepaalde diensten zijn exclusief voor onze klanten en de toegang ertoe is beperkt.
Door het Portaal te gebruiken, verwerft u de hoedanigheid van gebruiker van het Portaal (hierna de ‘Gebruiker’). Dit houdt bovendien in dat u alle voorwaarden van deze Wettelijke Mededeling aanvaardt. De duur van de dienstverlening van het Portaal is beperkt tot het ogenblik waarop de Gebruiker verbonden is met het Portaal of met om het even welke van de diensten die via het Portaal worden verleend. De Gebruiker moet bijgevolg de onderhavige Wettelijke Mededeling aandachtig lezen telkens als hij of zij het Portaal gaat gebruiken. Deze Wettelijke Mededeling en de gebruiksvoorwaarden die deze bevat kunnen immers te allen tijde worden gewijzigd.

Sommige diensten van het Portaal die toegankelijk zijn voor Internetgebruikers of exclusief zijn voor de klanten van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. kunnen onderhevig zijn aan bijzondere voorwaarden, voorschriften en regels die, in voorkomend geval, de onderhavige Wettelijke Mededeling aanvullen, vervangen en/of wijzigen. Deze moeten door de Gebruiker worden aanvaard voordat de overeenkomstige dienstverlening wordt gestart.

2. Intellectuele en industriële eigendom.

De volledige inhoud van het Portaal, waaronder louter bij wijze van opsomming teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of akoestische inhoud vallen, zijn samen met het grafische ontwerp en de broncodes (hierna de ‘Inhoud’) eigendom van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of derden. Geen van de gebruiksrechten hierop die in de geldende voorschriften op het gebied van intellectuele eigendom worden erkend, worden op enige wijze overgedragen op de Gebruiker, met uitzondering van de rechten die strikt nodig zijn voor het gebruik van het Portaal. Reproductie, distributie, openbare mededeling en omvorming ervan, deels dan wel geheel, zonder de uitdrukkelijke toestemming van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. is bijgevolg verboden.

De merken, handelsnamen of onderscheidingstekens zijn eigendom van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of derden. Toegang tot het Portaal geeft geen enkel recht op deze merken, handelsnamen en/of onderscheidingstekens.

3. Gebruiksvoorwaarden van het portaal.

3.1 Algemeen

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Portaal correct te gebruiken in overeenstemming met de Wet en de onderhavige Wettelijke Mededeling. De Gebruiker is aansprakelijk ten aanzien van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of derden voor enige schade die en enig nadeel dat zich voordoet naar aanleiding van de niet-naleving van deze verplichting.

Gebruik van het Portaal met als doel de goederen of belangen van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of derden te schaden of op enige andere wijze waardoor de netwerken, servers en overige computerapparatuur (hardware) of computerproducten en –toepassingen (software) van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of derden worden overbelast, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, is uitdrukkelijk verboden.
3.2 Inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de Wet en de onderhavige Wettelijke Mededeling en overeenkomstig de overige voorwaarden, voorschriften en regels die in voorkomend geval van toepassing kunnen zijn uit hoofde van het bepaalde in de 1ste bepaling.

Louter bij wijze van opsomming moet de Gebruiker in overeenstemming met de geldende wetgeving afzien van het volgende: het reproduceren, kopiëren, verdelen, ter beschikking stellen, openbaar meedelen, omvormen of wijzigen van de Inhoud, tenzij in de gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of waarin IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of de houder van de gebruiksrechten in voorkomend geval hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Het reproduceren of kopiëren voor privaat gebruik van Inhoud die kan worden beschouwd als Software of Gegevensbank in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van intellectuéle eigendom en deze openbaar meedelen of ter beschikking stellen van derden wanneer dergelijke handelingen noodzakelijkerwijs de reproductie ervan door de Gebruiker of een derde inhouden.

Het overnemen en/of hergebruiken van de volledige of een aanzienlijk deel van de Inhoud van het Portaal en van de gegevensbanken die IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. ter beschikking stelt van de Gebruikers.
3.3 Data verzamelingsformulieren 

Zonder afbreuk aan bepaling 5 van de onderhavige Wettelijke Mededeling en het privacybeleid dat toegankelijk is via het Portaal en dat te allen tijde van toepassing kan zijn, moet de Gebruiker zich voor het gebruik van bepaalde diensten of aanvragen gericht tot IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. registreren.

Alle informatie die de Gebruiker hiertoe of voor andere doeleinden verschaft via de formulieren van het Portaal, moet waarachtig zijn. De Gebruiker waarborgt in dit opzicht de authenticiteit van alle gegevens die hij of zij meedeelt en moet de aan IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. verschafte informatie volstrekt geactualiseerd houden zodat deze te allen tijde overeenstemt met de werkelijke situatie van de Gebruiker. De Gebruiker is in elk geval de enige aansprakelijke voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en het nadeel voor IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of derden dat voortvloeit uit de verschafte informatie.
3.4 Plaatsing van links op het Portaal

De Internetgebruiker die via zijn of haar eigen websites links wenst te plaatsen naar het Portaal, moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Het niet op de hoogte zijn hiervan, stelt niet vrij van de wettelijke aansprakelijkheid:
De link mag enkel naar de startpagina of hoofdpagina van het Portaal leiden, maar deze op geen enkele wijze reproduceren (inline links, kopie van de teksten, afbeeldingen, enz.). Bovendien moet dit van tevoren worden aangevraagd en goedgekeurd.
In overeenstemming met de op elk ogenblik geldende en toepasselijke wetgeving is het verboden om het even welke vorm van frames te gebruiken om het Portaal in te delen of waarmee de Inhoud kan worden weergegeven via andere Internetadressen dan dat van het Portaal en, in elk geval, wanneer ze samen met andere inhoud dan die van het Portaal worden weergegeven (I) fouten, verwarring of misleiding veroorzaken of kunnen veroorzaken bij de gebruiker met betrekking tot de eigenlijke herkomst van de dienst of de Inhoud; (II) oneerlijke vergelijking of imitatie inhouden; (III) dienen om de reputatie van het merk en het prestige van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. te gebruiken; of (IV) op welke andere wijze dan ook verboden is uit hoofde van de geldende wetgeving.

Via de pagina die de link plaatst mogen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen over IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. of de partners, werknemers of klanten ervan of de kwaliteit van de verleende diensten worden gedaan.

Op de website waar de link zich bevindt mag in geen geval worden aangegeven dat IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de link of de die diensten van de doorverwijzer sponsort, controleert, er toezicht op houdt of eraan meewerkt, als een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet van tevoren werd verkregen.

Het gebruik van om het even welk woordmerk, beeldmerk of woord- en beeldmerk of enig ander onderscheidingsteken van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. op de website van de doorverwijzer is verboden, tenzij wettelijk toegestaan of na uitdrukkelijke toestemming van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U., steeds op voorwaarde dat het in dergelijke gevallen een rechtstreekse link naar het Portaal betreft zoals vastgesteld in deze bepaling.

De website die de link plaatst, moet strikt voldoen aan de wet en mag in geen geval beschikken over of doorverwijzen naar eigen inhoud of inhoud van derden die: (I) ontwettig, schadelijk of in strijd is met de moraal en de goede praktijken (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) bij de Gebruiker een foute opvatting opwekken of kunnen opwekken dat IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. de al dan niet wettige ideeën, verklaringen of stellingen van de doorverwijzer onderschrijft, ondersteunt, ermee instemt of er zich op enige andere wijze bij aansluit; (III) ongeschikt of ongepast zijn voor de activiteit van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. wat betreft de plaats, de inhoud en de thematiek van de website van de doorverwijzer.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid
4.1 Van de informatie

Toegang tot het Portaal houdt geen verplichting in voor IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. om na te gaan of de verschafte informatie waarheidsgetrouw, waarachtig, nauwkeurig, geschikt, volledig en geactualiseerd is. De inhoud van deze pagina is algemeen en houden in geen elk geval de verlening in van een professionele adviesdienst. Deze informatie is bijgevolg onvoldoende voor de Gebruiker om persoonlijke of zakelijke beslissingen te nemen.

IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. weigert enige aansprakelijkheid voor de beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die via het Portaal wordt verschaft en voor de schade en het nadeel die de Gebruiker of derden ondervinden naar aanleiding van handelingen die enkel en alleen gebaseerd zijn op de via het Portaal verkregen informatie.
We weigeren in het bijzonder enige aansprakelijkheid voor het gebruik dat minderjarigen ervan kunnen maken in het geval dat de inhoud waartoe ze toegang hebben kwetsend kan zijn.
4.2 Van de kwaliteit van de dienst

Toegang tot het Portaal houdt geen verplichting in voor IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. om de afwezigheid van (worm)virussen of om het even welk ander schadelijk computerelement na te gaan. De Gebruiker staat er in elk geval voor in te beschikken over geschikte tools om schadelijke computerprogramma’s te detecteren en te verwijderen.
IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. weigert enige aansprakelijkheid voor schade aan computerapparatuur van de Gebruiker of derden tijdens de dienstverlening van het Portaal.
4.3 Van de beschikbaarheid van de Dienst

Voor toegang tot het Portaal zijn diensten en toeleveringen van derden nodig, met inbegrip van het vervoer via telecommunicatienetwerken waarvan de bedrijfszekerheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet afhangt van IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. De via het Portaal verleende diensten kunnen bijgevolg worden onderbroken, geannuleerd of ontoegankelijk worden vóór of tijdens de dienstverlening van het Portaal.

IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. weigert enige aansprakelijkheid voor de schade of het nadeel die de Gebruiker ondervindt naar aanleiding van storingen of onderbrekingen van de telecommunicatienetwerken met de onderbreking, annulering of onbeschikbaarheid van de dienst van het Portaal tijdens vóór of tijdens de verlening ervan tot gevolg.
4.4 Van de gelinkte inhoud en diensten van het Portaal

De toegangsdienst tot het Portaal bevat technische koppelingsvoorzieningen, bestandsmappen en zelfs zoekinstrumenten aan de hand waarvan de Gebruiker toegang heeft tot andere websites en Internetportalen (hierna ‘Gekoppelde Sites’). In dergelijke gevallen treedt IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. op als verlener van bemiddelingsdiensten uit hoofde van artikel 17 van de Wet 34/2002 van 12 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI) en is ze enkel aansprakelijk voor de inhoud en diensten die op de Gekoppelde Sites worden verstrekt voor zover ze effectief op de hoogte is van de onrechtmatigheid ervan en de link niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. Indien de Gebruiker acht dat er sprake is van een Gekoppelde Site met onrechtmatige of ongeschikte inhoud, kan hij of zij dit aan IVF SPAIN ALICANTE S.L.U.meedelen op de in bepaling 6 vastgestelde wijze. Een dergelijke mededeling houdt in geen geval de verplichting in om de link in kwestie te verwijderen.

Het feit dat er sprake is van Gekoppelde Sites houdt in geen geval in dat er overeenkomsten bestaan met de verantwoordelijken of eigenaars ervan, noch dat IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. de verklaringen, inhoud of verstrekte diensten aanbeveelt, bevordert of zich ermee identificeert.

IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. is niet op de hoogte van de inhoud en diensten van de Gekoppelde Sites en weigert bijgevolg enige aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de onrechtmatigheid, kwaliteit, gebrek aan actualisering, fouten en onbruikbaarheid van de inhoud en/of diensten van de Gekoppelde Sites, alsook voor enige andere schade die niet rechtstreeks toe te schrijven is aan IVF SPAIN ALICANTE S.L.U.

5. Melding van onwettige of ongeschikte activiteiten

Indien de Gebruiker of enige andere Internetgebruiker er kennis van neemt dat de Gekoppelde Sites doorverwijzen naar pagina’s waarvan de inhoud of diensten onwettig, schadelijk, denigrerend, gewelddadig of in strijd met de moraal zijn, kan hij of zij contact opnemen met IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. om het volgende door te geven:

Persoonsgegevens van de aangever: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
Beschrijving van de feiten waaruit de onwettige of ongeschikte aard van de Gekoppelde Site blijkt;
Bij schending van rechten, zoals intellectuele- en industriële-eigendomsrechten, de persoonsgegevens van de houder van het geschonden recht als het een andere persoon betreft dan de aangever. Bovendien moet hij of zij het bewijs voorleggen om de legitimatie van de houder van de rechten en, in voorkomend geval, zijn of haar bevoegdheid om de houder te vertegenwoordigen aan te tonen als het een andere persoon betreft dan de aangever;
Uitdrukkelijke verklaring dat de informatie van de aangifte juist is.
Het feit dat IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. de hierboven beschreven kennisgeving ontvangt, houdt in overeenstemming met de LSSI niet in dat laatstgenoemde daadwerkelijk op de hoogte is van de door de aangever gemelde activiteiten en/of inhoud.
Bovendien moet de aangever bewijs voorleggen om de legitimatie van de houder van de rechten en, in voorkomend geval, zijn of haar bevoegdheid om de houder te vertegenwoordigen aan te tonen als het een andere persoon betreft dan de aangever; Uitdrukkelijke verklaring dat de informatie van de aangifte juist is.
Het feit dat IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. de hierboven beschreven kennisgeving ontvangt, houdt in overeenstemming met de LSSI niet in dat laatstgenoemde daadwerkelijk op de hoogte is van de door de aangever gemelde activiteiten en/of inhoud.

6. Actualisering en wijziging van de website

IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. behoudt zich het recht voor de informatie die haar website bevat, de configuratie of voorstelling ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te actualiseren, wijzigen of verwijderen, zonder hierbij op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

7. Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied

In het algemeen zijn de relaties met onze klanten die voortvloeien uit de verlening van de diensten die zijn opgenomen op onze website onderhevig aan de Spaanse wetgeving en rechtspraak.
8. Kwaliteit beleidsverklaring

IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. richt zich op medische diensten voor gynaecologische en reproductieve behandelingen, consulten en hebben de volgende fundamentele strategische doelen:

– Onze patiënten het uiterste maximale niveau van voldoening te bieden door service te verstrekken die aan hun verwachtingen en behoeften voldoen, gepersonaliseerde patiëntenzorg, evenals hoge slagingspercentages in alle aangeboden behandelingen.
– Een systeem te handhaven op basis van continue verbetering, zowel in onze interne processenbeheer en in de dienstverlening.
– Te voldoen aan de regels die gelden voor alle activiteiten van de onderneming en tevens aan alle eisen van onze patiënten.
– Om ons personeel en medewerkers inzet aangaande de uitvoering van de kwaliteit in al onze diensten en processen geheel te betrekken.
Dit beleid is erop gericht om de hiervoor genoemde doelstellingen te bereiken en is gebaseerd op een aantal fundamentele principes, die worden verwerkelijkt in de volgende acties:
– Het opzetten, gebruiken en onderhouden van een effectieve kwaliteitsbeheer systeem, gepland en ontwikkeld in samenwerking met andere leden van de algemene directie.
– De algemene directie en de inzet van het personeel zijn ervoor om te zorgen dat vertrouwelijk met de doelstelling en de kwaliteit van het beleid word omgegaan. Eveneens moet het beleid actueel zijn en begrepen worden door het personeel in de gehele onderneming.
– Ervoor te zorgen dat het personeel beschikking heeft tot technische en financiële bemiddelingen die nodig zijn om het bereiken van de gestelde doelstelling, waaronder ook de kwaliteit behoort.
– Ter ondersteuning van bewijsmateriaal, de resultaten van de dienstverlening van het bedrijf met betrekking tot de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Daarom is IVF SPAIN ALICANTE S.L.U. van mening dat het kwaliteitsmanagement systeem door de onderneming gewaarborgd wordt en aan haar cliënten en patiënten zal worden gegarandeerd.