Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1ste Laag 

IVF – LIVE, verwerkt uw persoonsgegevens om aan de ingediende verzoeken te voldoen. U kunt uw recht van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens, van beperking en verzet tegen de verwerking ervan, alsook om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens, in voorkomend geval, uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres  

Wij raden u aan het privacybeleid te lezen voordat u ons uw persoonsgegevens verstrekt.  

 Ik heb het privacybeleid en de juridische mededeling gelezen en aanvaard. 

2de Laag 

PRIVACYBELEID 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS? 

WELK TYPE GEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

WAT IS DE LEGITIMATIE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

DELEN WIJ UW GEGEVENS MET DERDEN? 

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS U ONS UW GEGEVENS VERSTREKT? 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID. 

INFORMATIE OVER COOKIES 

IVF – LIVE, informeert u hierbij over haar privacy beleid toegepast op persoonsgegevens. Het gebruik van de website houdt niet in dat de gebruiker informatie over zijn identiteit moet verstrekken en kan door het bedrijf niet in verband worden gebracht met een specifieke gebruiker. In het geval dat persoonsgegevens worden verstrekt, zullen deze gegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met de beperkingen en rechten die in voornoemd reglement zijn vastgelegd. 

PRIVACYBELEID 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS? 

– VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING: IVF HEALTH HOLDING S.L (hierna IVF – LIVE) 

– CIF: B54434733 

– Postadres: Avenida de Ansaldo, n.º 13, 03540, in Alicante (Alicante) 

– E-mail: alicante@ivf-spain.com 

– Contact met de gedelegeerde voor gegevensbescherming: 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Afhankelijk van de producten, diensten of functionaliteiten waarvan u op een bepaald moment wenst te genieten, moeten wij bepaalde gegevens of andere gegevens verwerken.  In het algemeen zullen dit, afhankelijk van het geval, de volgende gegevens zijn: 

– Uw identificatiegegevens: bijvoorbeeld: naam, achternaam, taal, land van waaruit u met ons communiceert, contactgegevens, enz. 

– Verbindings-, geolocatie- en navigatiegegevens. 

– Commerciële informatie als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. 

– Gegevens over uw smaak en voorkeuren. 

WAAR KOMEN DE GEGEVENS VANDAAN? 

Het gebruik van bepaalde diensten of aanvragen gericht aan IVF – LIVE zijn onderworpen aan het vooraf invullen van het desbetreffende formulier. 

Alle gegevens die de Gebruiker via de formulieren van de Portal voor de hierboven vermelde of andere doeleinden verstrekt, moeten waarheidsgetrouw zijn.  

Daartoe waarborgt de Gebruiker de authenticiteit van alle verstrekte gegevens en zal hij de aan IVF – LIVE verstrekte informatie perfect up-to-date houden zodat deze steeds overeenstemt met de werkelijke situatie van de Gebruiker.  

In alle gevallen is de Gebruiker als enige aansprakelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die IVF – LIVE of derden ten gevolge van de verstrekte informatie lijden. 

Door op de knop “verzenden” van het desbetreffende formulier te klikken, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat zijn gegevens worden gebruikt voor de verzending van professionele mededelingen over zijn vraag per e-mail of op enige andere wijze.  

De Gebruiker kan de gegeven toestemming echter herroepen en zich verzetten tegen de verzending van dergelijke mededelingen in elk van de ontvangen mededelingen of door deze te sturen naar het adres dat in deze wettelijke kennisgeving is vermeld en dat voor dit doel is ingeschakeld. Evenzo wordt in elk van de verzonden mededelingen uitdrukkelijk de procedure aangegeven voor het verzet tegen de verzending van nieuwe professionele mededelingen. 

Gebruikers die persoonsgegevens van andere natuurlijke personen verstrekken, zijn verplicht om met betrekking tot deze gegevens te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder aan de plicht om de eigenaar van de persoonsgegevens te informeren en diens toestemming te verkrijgen. 

Vergeet niet dat, wanneer wij u vragen uw persoonlijke gegevens in te vullen om u toegang te geven tot een bepaalde functionaliteit of dienst van de website, wij sommige velden als verplicht zullen markeren, omdat het gegevens zijn die wij nodig hebben om u de dienst te verlenen of u toegang te geven tot de betreffende functionaliteit.  

Als u ervoor kiest ons deze gegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat u uw registratie als gebruiker niet kunt voltooien of dat u niet van deze diensten of functionaliteiten gebruik kunt maken. 

Voor de verwerking van de gegevens hanteert IVF – LIVE de beveiligingsniveaus die worden vereist door de huidige Europese en nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Niettegenstaande het voorgaande is de technische beveiliging van een medium als het internet niet onfeilbaar en kunnen er lekken ontstaan door kwaadwillige handelingen van derden. 

Onze diensten zijn gericht op meerderjarigen, in het geval dat sommige van onze diensten specifiek gericht zijn op minderjarigen, zal IVF – LIVE de toestemming van de ouders of voogden vragen voor het verzamelen van persoonsgegevens of, in voorkomend geval, voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens zoals bepaald in de geldende wetgeving. Indien de Gebruiker minderjarig is, dient hij vooraf toestemming te hebben van zijn ouders of voogden alvorens over te gaan tot opname van zijn persoonsgegevens in de formulieren op de Website. 

Uw persoonsgegevens worden in eerste instantie rechtstreeks door u verstrekt, maar kunnen in bepaalde gevallen afkomstig zijn van centra, verwijzende artsen en openbare gezondheidsstelsels waarmee wordt samengewerkt. 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Afhankelijk van uw interactie met onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Om de verzoeken of aanvragen te behandelen die u via de verschillende in onze website opgenomen middelen doet.  

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te beheren of op te lossen. 

 1. Voor marketingdoeleinden.

oor zover u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de periodieke verzending van bedrijfsnieuwsbrieven. 

U dient eraan te denken dat u zich te allen tijde kosteloos kunt afmelden voor de nieuwsbrief door contact met ons op te nemen via het e-mailadres van de verantwoordelijke voor de verwerking of door de instructies te volgen die wij u in elk van onze mededelingen zullen verstrekken. 

 1. Voor het beheer van sociale netwerken

In het geval dat u ons volgt of contact met ons opneemt via de verschillende sociale netwerken waarin wij aanwezig zijn, verwerken wij de gegevens die u ons via deze netwerken verstrekt met als enige doel te reageren op uw berichten of opmerkingen en onze contactlijst te beheren. 

 1. Gebruiks- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren (cookies).

Als u ons platform bezoekt, informeren wij u dat wij uw surfgegevens verwerken voor analytische en statistische doeleinden, d.w.z. om te begrijpen hoe gebruikers met ons platform omgaan en om het zo te kunnen verbeteren. Ook voeren wij af en toe kwaliteitsacties en enquêtes uit om de mate van tevredenheid van onze klanten en gebruikers te achterhalen en die gebieden op te sporen waar wij kunnen verbeteren. 

WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?  

De rechtsgrond die ons toestaat uw persoonsgegevens te verwerken hangt ook af van het doel waarvoor we ze verwerken, dus we vinden verschillende rechtsgronden onder de volgende doeleinden: 

 1. Aandacht voor verzoeken om informatie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de geïnformeerde toestemming om in te gaan op vragen die via de website, formulieren en andere ter beschikking gestelde middelen worden gesteld, hetgeen impliceert dat de betrokkene deze voorwaarden vooraf heeft gelezen en aanvaard.  

 1. Marketing.

De rechtmatige basis voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden is de door u verstrekte toestemming. 

 1. Sociaal netwerken

De legitimatiebasis is de geïnformeerde toestemming om te reageren op vragen die via het sociale netwerk worden gesteld, evenals het moment waarop u ons volgt en deel wilt uitmaken van onze contactlijst. 

 1. Gebruiks- en kwaliteitsanalyse (cookies)

Gebruiker stemt in met het gebruik van cookies. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

 1. Verzoek om informatie.

Wij verwerken uw gegevens zolang het nodig is om uw verzoek of aanvraag te behandelen en daarna 1 jaar. 

 1. Marketing

Wij verwerken uw gegevens totdat u zich uitschrijft of afmeldt voor de nieuwsbrief.  

 1. Sociale media

Wij verwerken uw gegevens zolang het nodig is om uw verzoek of aanvraag af te handelen en zolang u volger bent van ons profiel. 

DELEN WIJ UW GEGEVENS MET DERDEN?  

Persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen of meegedeeld aan derden, behalve: wettelijke verplichting, wij verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming of wij begrijpen dat er een legitiem belang van onze kant is, dat naar behoren aan u zal worden meegedeeld.   

Wij informeren u echter dat wij aanwezig zijn op de volgende sociale netwerken..: Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube, om onze volgers op de hoogte te houden van het nieuws en de diensten van het bedrijf. 

U kunt deze sociale netwerken vrijwillig en via de beschikbare links op de website zelf of door de directe en eigen toegang vanuit uw browser of geïnstalleerde app. 

U moet weten dat deze website niet verantwoordelijk is voor het gebruik van de gegevens die deze sociale netwerken kunnen maken. Wanneer deze gegevens echter in het sociale netwerk worden gegenereerd en voortvloeien uit een interactie met onze officiële account, zijn wij samen met het sociale netwerk verantwoordelijk voor de behandeling. 

Om in te stemmen met onze overdracht van deze website en de verwerking van uw gegevens, moet u zorgvuldig het privacybeleid lezen van het sociale netwerk waartoe u toegang wilt hebben: 

Zo kunt u, voordat u op de logo’s van de sociale media op onze website klikt, geïnformeerd en doorgestuurd worden met voorkennis van de verwerking van uw gegevens en op vrijwillige basis.  

Andere technologische diensten:  

– WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=es  

– Bedrijven van de “IVF LIFE Group” op basis van toestemming of rechtmatig belang: Instituto Vasco de Fertilidad S.L.U., met NIF B95575874 en adres Avda Tolosa, 71-73 Donostia (Gipuzkoa), en IVF Spain Madrid S.L., met NIF B85138113 en adres Calle Manuel de Falla, 6-8, 28036 Madrid. 

WAT ZIJN UW RECHTEN WANNEER U ONS UW GEGEVENS VERSTREKT? 

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en u de uitoefening van uw rechten te garanderen.  

U kunt deze rechten gratis uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar bovenstaand adres, met een eenvoudig bewijs van identiteit, de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen.  

Als wij het nodig achten om u te identificeren, kunnen wij u vragen om een kopie van een document dat uw identiteit bewijst. Ongeacht het doel of de rechtsgrondslag waarop wij uw gegevens verwerken, hebt u met name het recht om:  

Ons toegang te vragen tot de gegevens die wij over u bewaren.  

Ons te vragen de gegevens die wij al over u hebben te rectificeren. Door ons op enigerlei wijze actief uw persoonsgegevens te verstrekken, garandeert u dat deze juist en nauwkeurig zijn en verbindt u zich ertoe ons in kennis te stellen van wijzigingen of aanpassingen.  

Ons vragen om uw gegevens te wissen voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor we ze moeten verwerken, zoals we u eerder hebben meegedeeld, of voor zover we niet langer de legitimiteit hebben om dat te doen.  

Ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen de verwerking van de gegevens tijdelijk stop te zetten of ze langer dan nodig te bewaren wanneer u ze nodig hebt. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor welk doel dan ook te verwerken, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.  

Om de persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. 

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, hebt u bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. 

Ten slotte informeren wij u over uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php   

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID. 

 Wij kunnen de informatie in dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien wij dit doen, zullen wij u op verschillende manieren via het Platform op de hoogte stellen, waaronder door u een e-mail te sturen wanneer de betreffende wijziging belangrijk is voor uw privacy, zodat u de wijzigingen kunt bekijken, beoordelen en, indien van toepassing, bezwaar kunt maken of u kunt afmelden voor een dienst of functionaliteit.  

INFORMATIE OVER COOKIES  

Wij gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om uw navigatie op het Platform te vergemakkelijken, om te weten hoe u met ons omgaat en, in bepaalde gevallen, om u reclame te kunnen tonen op basis van uw surfgedrag. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies en soortgelijke apparaten die wij gebruiken, hun doel en andere informatie van belang.